Stanovy ČVS - platné do dubna 2008

Soubor:
stanovy.doc
Popis:
Stanovy ke stažení
Formát:
doc
Velikost:
72kB

Obsah

1. Článek - Základní ustanovení
2. Článek - Poslání a úkoly
3. Článek - Členství
4. Článek - Orgány ČVS
5. Článek - Valná hromada ČSV
6. Článek - Předsednictvo
7. Článek - Kontrolní komise
8. Článek - Generální sekretář
9. Článek - Ustanovení o volbách
10.Článek - Majetek a hospodaření
11.Článek - Závěrečné ustanovení

Čl.I Základní ustanovení

1. Český veslařský svaz ( ČVS ) je občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83 / 1990 Sb., ve kterém se dobrovolně sdružují veslařské kluby a oddíly se sídlem na území České republiky a další fyzické nebo právnické osoby za účelem uspokojování jejich zájmů o veslařský sport nebo jeho podpory.

2. ČVS má postavení právnické osoby s působností na celém území České republiky, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. ČVS neodpovídá za závazky svých členů a naopak.

4. ČVS uznává právní, organizační a finanční samostatnost svých členů.

5. ČVS má sídlo v Praze.

6. ČVS navazuje na kontinuální tradici sdružení veslařských klubů a oddílů na území České republiky, která byla zahájena v roce 1884 založením " Ústřední jednoty veslařů z Čech ".

Čl.II Poslání a úkoly

1. Posláním ČVS je péče o veslařský sport a vytváření podmínek pro jeho další rozvoj, uspokojování potřeb členské základny, ochranou práv svých členů v rozsahu své působnosti.

2. K dosažení tohoto cíle ČVS zejména :
a) zastupuje zájmy českého veslařského sportu v ČSTV nebo jiné obdobné organizaci ( organizacích ),
b) spolupracuje s Českým olympijským výborem,
c) zastupuje zájmy českého veslařského sportu ve FISA,
d) řídí a zajišťuje českou veslařskou sportovní reprezentaci a pečuje o ni,
e) organizuje a řídí domácí soutěže
f) organizuje a řídí mezinárodní regaty na území ČR,
g) vydává základní organizační, metodické, sportovně technické a ekonomické předpisy,
h) provozuje obchodní činnost nebo obdobnou činnost a za tím účelem může zakládat obchodní společnosti resp. do jiných vstupovat,
i) spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi v zájmu veslařského sportu,
j) spravuje movitý a nemovitý majetek ČVS se kterým hospodaří v zájmu svých členů
k) řídí a pečuje o veslařský sport na všech úrovních.

Čl.III Členství

1. Členství v ČVS je dobrovolné.

2. ČVS má řádné členy, čestné členy a další členy. Členství v ČVS vzniká na základě rozhodnutí valné hromady nebo předsednictva.

3. Řádným členem ČVS se může stát každý veslařský klub nebo oddíl se sídlem v ČR, který je právním subjektem ve smyslu platných právních předpisů , popř. je součástí takového právního subjektu a splňuje podmínky pro přijetí do ČVS stanovené těmito stanovami.O řádném členství rozhoduje valná hromada.

4. Čestnými členy ČVS se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které se zvlášť významně zasloužily o český veslařský sport. O čestném členství rozhoduje Valná hromada. Čestní členové nebo jejich zástupci se mohou zúčastňovat valné hromady s hlasem poradním.

5. Dalšími členy ČVS se mohou stát fyzické nebo
právnické osoby,které mají zájem a předpoklady podílet se na rozvoji veslařského sportu, pomáhat mu nebo mu poskytnout materiální nebo finanční pomoc. O jejich členství rozhoduje předsednictvo do jednoho měsíce od doručení přihlášky, které zároveň stanoví podmínky jejich členství. Další členové nebo jejich zástupci se mohou zúčastňovat valné hromady s hlasem poradním.

6. Řádný člen má právo zejména :
a) zúčastňovat se akcí pořádaných ČVS, využívat jeho zařízení a služeb,
b) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku,
c) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření ČVS,
d) účastnit se jednání orgánů ČVS, jedná-li se o něm,
f) podílet se na prostředcích, které ČVS obdrží k podpoře veslařského sportu
g) volit orgány ČVS

7.Čestný člen a další člen má právo
a) zúčastňovat se akcí pořádaných ČVS,
b) uplatňovat své návrhy, názory a kritiku,
c) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření ČVS,
d) účastnit se jednání orgánů ČVS, jedná-li se o něm

8. Člen má tyto základní povinnosti :
a) dodržovat stanovy a usnesení přijatá valnou hromadou nebo předsednictvem,
b) plnit úkoly uložené mu orgány ČVS nebo při nich poskytovat potřebnou součinnost,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek ČVS,
d) řádně a včas platit členské příspěvky,
e) dodržovat zásady sportovní etiky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno ČVS a veslařského sportu.

9. Členství zaniká :
a) vystoupením,
b) vyloučením,
c) úmrtím,
d) zánikem právnické osoby,
e) zánikem svazu.

10. Člen ČVS může na základě svého rozhodnutí doporučeným dopisem vystoupit z ČVS po vyrovnání svých závazků vůči ČVS.

11. Člen ČVS může být vyloučen z ČVS na základě rozhodnutí Valné hromady, pokud se závažným způsobem nebo opakovaně provinil proti těmto stanovám.

Čl.IV Orgány ČVS

1. Orgány ČVS jsou :
A) Valná hromada,
B) Předsednictvo
C) Kontrolní komise ČVS
C) generální sekretář ČVS

Čl. V Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČVS. Svolává ji minimálně jedenkrát za rok předsednictvo. Předsednictvo je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu, požádá-li o to jedna třetina řádných členů.

2. Valné hromady se účastní s hlasem rozhodujícím delegáti řádných členů.

Delegátem může být fyzická osoba starší 18 ti let. Každý řádný člen má jeden hlas. Čestní a další členové se účastní s hlasem poradním. Členové předsednictva, předsedové odborných komisí a sekretář svazu se účastní Valné hromady s hlasem poradním.

3. Valná hromada :
a) schvaluje stanovy, jejich doplňky, změny a stanoví symboliku ČVS,
b) schvaluje základní předpisy ČVS s celostátní působností,
c) volí a odvolává předsedu ČVS a členy předsednictva ČVS,
d) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti ČVS za uplynulé období, schvaluje plán činnosti a rozpočet na období příští,
e) stanoví výši členských příspěvků pro následující kalendářní rok a způsob jejich placení,
f) rozhoduje o vstupu ČVS do jiných sdružení,
g) plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí předsednictva
h) uděluje diplomy, vyznamenání, věcné a finanční dary ČVS
i) rozhoduje o přijetí řádných a čestných členů
j) rozhoduje o zrušení ČVS a způsobu likvidace jejího majetku,
k) rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku ČVS a jeho zatěžování
l) rozhoduje o vyloučení člena z ČVS
m) rozhoduje o zakládání obchodních společností a nadací ČVS, o koupi a prodeji obchodních podílů a akcií a o likvidaci obchodních společností jich je společníkem

4. Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů členů s hlasem rozhodujícím.

5. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů. Dvoutřetinové většiny hlasů všech přítomných delegátů je zapotřebí k přijetí usnesení o záležitostech uvedených v čl.V odst.3 písm.a),d),j),k),l),m)

Čl. VI Předsednictvo

1. Předsednictvo je statutárním orgánem ČVS. Za předsednictvo jedná navenek jménem ČVS předseda ČVS, na základě plné moci generální sekretář ČVS nebo pověřený člen předsednictva.

2. Předsednictvo řídí činnost ČVS a v období mezi valnými hromadami rozhoduje o všech záležitostech ČVS pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím Valné hromady vyhrazeny Valné hromadě. Předsednictvo je voleno a odvoláváno Valnou hromadou, která stanoví počet jeho členů.
Předsednictva musí mít minimálně 6 členů z nichž je Valnou hromadou volen předseda ČVS a pět místopředsedů předsednictva:

místopředseda pro oblast Morava,
místopředseda pro oblast Vltava,
místopředseda pro oblast Labe,
místopředseda pro ekonomiku
místopředseda pro sport

3. Předsednictvo svolává předseda ČVS, zpravidla jedenkrát měsíčně.

4. Mimořádné zasedání svolává předseda ČVS na žádost nejméně dvou třetin členů předsednictva, nebo na základě vlastního rozhodnutí.

5. Předsednictvo je oprávněno přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas jeho zástupce. Jednání předsednictva s hlasem poradním se účastní generální sekretář ČVS, popř. i další zaměstnanci ČVS a předsedové odborných komisí, kteří nejsou členy
předsednictva.

6. Ke své práci si předsednictvo zřizuje sekretariát svazu, určuje počet jeho zaměstnanců a stanovuje zásady jejich odměňování. Předsednictvo dále zřizuje dle potřeby další odborné komise a jmenuje a odvolává jejich předsedy.

7. Předsednictvo zejména :
a) zajišťuje plnění usnesení valné hromady
b) zabezpečuje hospodaření ČVS včetně vedení řádného účetnictví
c) vykonává jménem ČVS zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů,
d) předkládá valné hromadě ke schválení roční zprávu o hospodaření ČVS včetně roční účetní závěrky,
e) jmenuje členy reprezentačních družstev a
reprezentační trenéry
f) vydává předpisy ČVS s celostátní působností,
g) uzavírá smlouvy upravující sportovně technické a ekonomické vztahy mezi ČVS a jednotlivými reprezentanty.
h) řeší rozpory a nedostatky uvnitř ČVS
i) přijímá opatření zásadní povahy pro zabezpečení plynulého chodu ČVS
j) rozhoduje o nabývání a pozbývání movitého majetku

Čl. VII Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem ČVS a přísluší jí zejména:
- dohlížet na hospodaření ČVS,
- nahlížet kdykoliv do účetnictví a ostatních
- dokladů ČVS,
- kontrolovat dodržování stanov a rozhodnutí valné hromady,
- upozorňovat předsednictvo na zjištěné nedostatky a předkládat návrhy na jejich nápravu,
- vyjadřovat se ke zprávě o hospodaření předkládané valné hromadě
předsednictvem,
- předkládat valné hromadě svá vyjádření, doporučení, návrhy,usnesení a zprávu o kontrole hospodaření ČVS a své činnosti

2. Kontrolní komise se při své činnosti řídí stanovami ČVS a obecně platnými právními předpisy a usnesením valné hromady.

3. Kontrolní komise je volena a odvolávána valnou hromadou v počtu tří členů, z nichž jeden je valnou hromadou zvolený předseda.Předseda má právo
zúčastňovat se jednání a schůzí předsednictva.

4. Kontrolní komisi svolává předseda kontrolní komise dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Kontrolní komise je oprávněna přijímat usnesení je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl.VIII Generální sekretář ČVS

Generální sekretář je vedoucí sekretariátu ČVS, který je jmenován předsednictvem, které určuje jeho povinnosti. Generální sekretář řídí běžnou činnost ČVS a zastupuje ČVS v rozsahu pravomocí poskytnutých předsednictvem.

Čl.IX Ustanovení o volbách

1. Funkční období volených orgánů ČVS je čtyřleté a kryje se s obdobím letní olympiády. Do orgánů ČVS může být navržena a volena fyzická osoba, která dovršila 21 let.
Každý člen má právo navrhnout kandidáty na předsedu a členy předsednictva. Navržený kandidát musí nejpozději do zahájení volby vyslovit s kandidaturou souhlas.

2. Volby předsedy a členů předsednictva a předsedy a členů kontrolní komise jsou zásadně tajné a jsou prováděny na zasedání Valné hromady ČVS. Je-li pro funkci navržen jen jeden kandidát, může se volba provést veřejným hlasováním.

3. Je-li na funkci navrženo více kandidátů, je zvolen ten, který dostane více než polovinu odevzdaných hlasů. Nedosáhne-li žádný z kandidátů tohoto počtu, koná se další kolo volby mezi dvěma kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů a potom rozhoduje prostá většina hlasů.
Při rovnosti hlasů se volba opakuje a nedojde-li k rozhodnutí, rozhodne los.

Čl. X Majetek a hospodaření


1. Majetek ČVS tvoří movitý, nemovitý, nehmotný a finanční majetek, pohledávky a jiná majetková práva. ČVS může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem jiných organizací či státu v souladu s příslušnými
právními předpisy.

2. Způsoby nabývání majetku ČVS jsou zejména :
a) majetek převedený do vlastnictví ČVS od jiných subjektů,
b) dotace a subvence ze státního rozpočtu a od dalších organizací,

c) členské příspěvky a dary členů ČVS,
d) příjmy z vlastního podnikání,
e) příjmy z reklamní činnosti (včetně zahraniční ),
f) příjmy od sponzorů, z dobročinné činnosti a dary,
g) příjmy ze sportovní, společenské, kulturní a další činnosti ČVS.

3. Hospodaření ČVS se řídí ročním plánem a rozpočtem schváleným Valnou hromadou ČVS.

4. S finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda ČVS, místopředseda pro ekonomiku a generální sekretář ČVS

5. K plnění úkolů ČVS v oblasti zabezpečení finančních zdrojů může předsednictvo ČVS na základě usnesení valné hromady zakládat obchodní společnosti a nadace.

Čl.XI Závěrečná ustanovení

Stanovy ČVS byly schváleny Valnou hromadou ČVS dne 15.března 1997 a jsou závazné pro všechny členy ČVS.

Stanovy mohou být měněny nebo doplňovány pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.

Český veslařský svaz (ČVS) > O nás > Dokumenty > Archiv > Stanovy > Stanovy ČVS - platné do dubna 2008

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352