Světová organizace veslování předkládá přísnější pravidla pro transgender sportovkyně

4.4.2023

Mezinárodní organizace revidovala pravidla pro účast sportovkyň na světových soutěžích. Revize vycházela ze současných vědeckých poznatků, které poukazují na významné výkonnostní rozdíly mezi muži a ženami ve veslování, přičemž hlavním cílem bylo zaručit spravedlivou soutěž a účast žen ve sportu.

Výsledky revize nezohledňují pouze vědeckou stránku, ale zahrnují etické, sociální, kulturní a právní aspekty. Revize se zúčastnili členové veslařské komunity z celého názorového spektra daného tématu. Zohledněny byly názory od toho, že soutěžní klasifikace by měla být určena výhradně podle pohlavní identity vyjádřené sportovcem, až po ty, kteří věří, že klasifikace by měla být založena výhradně na biologickém pohlaví určeném při narození.

Veslařská komunita hovoří o tom, že je nutné sladit u transgenderových sportovců zásady inkluze a nediskriminace, ale zároveň je nutné dbát na spravedlnost vůči všem soutěžícím a ochranu ženského sportu. Tyto zásady však často vedou k názorovým konfliktům.

 
Mezinárodní stanovy veslování a závodní pravidla mohou být změněny pouze kongresu, který se koná každé čtyři roky a který následuje po konání letních olympijských a paralympijských her. Pravidlo 13, týkající se závodů mužů a žen, bylo přijato na mimořádném kongresu světového veslování v japonském Tokiu v únoru 2017. Další příležitostí k úpravě bude na kongresu po Paříži 2024.

Změny jednacího řádu každoročně projednává a schvaluje Světová rada veslování. V duchu neustálého zlepšování probíhají diskuse o této záležitosti od doby, kdy bylo toto pravidlo přijato. Pravidlo 13 je důsledně revidováno ve světle aktuálních vědeckých poznatků i s ohledem na významné výkonnostní rozdíly mezi muži a ženami ve veslování.

Změny jednacího řádu přijaté v roce 2023 byly vypracovány a doporučeny po rozsáhlých diskusích a přezkoumání členy pracovní skupiny pro pravidla světového (mezinárodního) veslování, komise pro sportovní medicínu a poradního panelu pro otázky rovnosti pohlaví.

Odpovědnost za odpovídající deklaraci pohlaví při vstupu na světovou veslařskou soutěž nese sportovec a národní federace. 

Výkonný výbor Světového veslování má pravomoc rozhodovat o přihláškách, pokud vyvstane otázka způsobilosti. 

Výkonný výbor se při svém rozhodování může opřít o hodnocení nezávislého orgánu s názvem Gender Advisory Panel. Tento panel posuzuje každý případ a poskytuje doporučení o způsobilosti jednotlivých sportovců Výkonnému výboru světového veslování. Tato cesta umožňuje maximální soukromí sportovců v této velmi citlivé a osobní záležitosti. 

Princip způsobilosti transgender sportovců (zejména transgender sportovkyň, tj. těch, kteří provedli přechod z muže na ženu) je založen na reverzibilitě, při nízké hladině testosteronu v krvi (hladina běžně pozorovaná u cisgender sportovkyň), fyziologických schopností, které určují sportovní výkon, a na době potřebné k dosažení této reverzibility.

Předchozí normy pro účast na světové veslařské regatě nebo kvalifikační regatě na olympijské, paralympijské nebo olympijské hry mládeže vyžadovaly: Veslaři soutěžili v kategorii pohlaví odpovídající pohlaví uvedenému v jejich pasu nebo občanském průkazu a veslaři soutěžící v ženské kategorii udržovali nepřetržitou hladinu testosteronu v séru 5 nmol/l nebo nižší po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců před příslušnou soutěží. 


Světová veslařská rada se rozhodla aktualizovat stávající podzákonný předpis na Pravidlo 13:
Veslař, který byl v době svého narození identifikován a přiřazen k ženskému pohlaví a nepřešel na jiné pohlaví než ženské do doby, kdy dosáhl puberty, je způsobilý soutěžit jako žena, pokud výkonný výbor nerozhodne jinak. Všichni ostatní veslaři mohou veslovat v mužských disciplínách.
Jedním z kritérií v případě přechodu pohlaví je, že sérová koncentrace testosteronu veslaře byla nižší než 2,5 nmol/l nepřetržitě po dobu nejméně 24 předchozích měsíců.

Tato revize pravidel způsobilosti světového veslování vychází z dosavadních vědeckých poznatků v této oblasti a jejím cílem je podpořit integraci transgender sportovců do soutěžního sportu při zachování spravedlnosti, rovných příležitostí a bezpečnosti soutěží pro všechny.

Pravidla se mohou v budoucnu dále vyvíjet, protože probíhá vzdělávání a diskuse s širokým spektrem zúčastněných stran a vědecké poznatky se dále vyvíjejí.

Lausanne, Švýcarsko, 03/2023

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Světová organizace veslování předkládá přísnější pravidla pro transgender sportovkyně

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352