Stanovisko předsednictva Českého veslařského svazu k publikovaným závěrům kontroly Národní sportovní agentury

8.8.2023

Stanovisko předsednictva Českého veslařského svazu k publikovaným závěrům kontroly Národní sportovní agentury

V uplynulém půlroce proběhla ze strany Národní sportovní agentury veřejnosprávní kontrola způsobu nákupu veslařských lodí a dalšího sportovního materiálu pro Český veslařský svaz v letech 2019 až 2021. Kontrola byla ukončena a závěry v protokolu o kontrole jsou v tuto chvíli z pohledu Národní sportovní agentury konečné, neboť vůči nim není možné uplatnit další opravné prostředky.

Stále však v téže věci probíhá řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, které vedení svazu na doporučení právních zástupců svazu nechce ovlivňovat žádnými reakcemi na závěry kontroly NSA, ani na publikované články.

V této souvislosti je možné uvést, že předmětem kontrolovaných veřejných zakázek byla dodávka lodí (Empacher, Filippi, Swift, Wintech), pro českou seniorkou a juniorskou reprezentaci a dále katamaránů (Hi-Tech Plast), veslařských vleků (Techau a RHC Trailers), vleků pro přepravu mobilních plat (RHC Trailers), tahače vleků (Fiat Ducato) a dalšího materiálu pro přípravu reprezentace.

Na základě doporučení právních zástupců svazu byly dodávky lodí a bezprostředně souvisejícího materiálu realizovány formou otevřených zadávacích řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť přímé nákupy od výrobců či distributorů právní úprava zadávání veřejných zakázek neumožňuje.

Veřejné zakázky zadávané v otevřených zadávacích řízení v letech 2019 až 2021 vysoutěžila dceřiná společnost svazu, Sportcentrum Račice, a.s., která se jako jediná o tyto veřejné zakázky ucházela. Veškeré poptávané plnění bylo řádně dodáno a je využíváno k zamýšlenému účelu, tj. ve prospěch české veslařské reprezentace.

Jakýkoliv výnos realizovaný společností Sportcentrum Račice, a.s., včetně případného výnosu z realizace dotčených veřejných zakázek, je s ohledem na její postavení jako dceřiné společnosti svazu, použit ve prospěch svazu, a to zejména račického kanálu, který tato společnost provozuje a na hospodářských výsledcích společnosti se nepodílí žádné třetí osoby s výjimkou akcionářů, tj. ČVS a Českého svazu kanoistů. Stejně tak v případě výnosu z realizovaných dotčených veřejných zakázek celý výnos zůstal v SCR a nikomu se nevyplácely jakékoliv provize.

V rámci kontrolních závěrů je ze strany agentury svazu vytýkáno, že měl dotčené veřejné zakázky rozdělit na více částí tak, aby umožnil dodávky jednotlivých poptávaných typů (značek) lodí různými dodavateli a v tomto nerozdělení spatřuje porušení zákona. Agentura se však v rámci svých kontrolních závěrů rozchází se závěry předchozí kontroly provedené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2020, které v postupu svazu žádné porušení zákona neshledalo a jimiž se tedy svaz řídil.

S ohledem na protichůdné závěry dvou nezávislých veřejnosprávních kontrol nyní svaz vyčkává na posouzení věci ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jakožto ústředního orgánu státní správy, do jehož působnosti spadá dohled nad zadáváním veřejných zakázek.

Svaz je připraven respektovat pravomocné závěry posouzení svého postupu při zadávání předmětných veřejných zakázek, jakož i uhradit příslušné odvody či sankce ve prospěch státního rozpočtu tak, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení budoucího čerpání dotací z dotačních programů určených na podporu sportu.

Svaz je zároveň v návaznosti na pravomocné závěry posouzení svého postupu do budoucna připraven upravit své postupy při zadávání veřejných zakázek na dodávky sportovního vybavení tak, aby k obdobným situacím již nedocházelo.

Svaz již v letošním roce před vydáním kontrolních závěrů agentury proaktivně upravil svůj postup při zadávání veřejné zakázky na dodávku veslařských lodí (Empacher, Filippi) a dvou veslařských vleků způsobem doporučovaným NSA v rámci jejích kontrolních závěrů. Přesto to však nevedlo k účasti jiných dodavatelů než společnosti Sportcentrum Račice, a.s.

Otázka nákupu sportovního materiálu je téma, které trápí celé sportovní odvětví a svaz by uvítal, aby NSA stanovila jasná pravidla pro realizaci těchto investic, či aby agentura soulad postupu při jejich realizaci posuzovala již v době před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, neboť dokumentace k výběru dodavatele je jedním z povinných podkladů pro udělení dotace.

Svaz je zároveň připraven obrátit se na agenturu a další dotčené orgány veřejné správy s žádostí o poskytnutí stanoviska, či doporučení k postupům při nákupu sportovního materiálu v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Vše s cílem, abychom uměli zajistit co možná bezrizikové pořízení lodního a jiného materiálu pro českou veslařskou reprezentaci.

Jde-li o články publikované o svazu v souvislosti s nákupem veslařských lodí, tak k těmto se svaz plně vyjádří až po ukončení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, nicméně již nyní je možné konstatovat, že celá řada domnělých pochybení svazu, o nichž bylo informováno zejména v závěru loňského roku, již byla v rámci veřejnosprávních kontrol proběhlých v roce letošním, vyvrácena.

Jinou skutečností je, že je v těchto článcích využíváno konkurenčního boje mezi dodavateli lodí Wintech a Swift. Nad formou, jakou je veřejnost ze strany novináře Artura Janouška informována, vyjadřuje ČVS politování.

Ve středu 9. srpna proběhne videomeeting předsedy svazu Michala Kurfirsta se zástupci veslařských klubů, při kterém jim podrobněji přiblíží postoj předsednictva svazu ke zjištěním Národní sportovní agentury.

Český veslařský svaz (ČVS) > Novinky > Stanovisko předsednictva Českého veslařského svazu k publikovaným závěrům kontroly Národní sportovní agentury

Buďte v obraze

příhlaste se k odběru novinek, ať Vám nic neunikne         

  

 

 

 


Kategorie


Důležité


Kontakty

  • +420 233 313 352